Beovodic-1

Beograd kroz prirodu i vreme – prvo izdanje

PROJEKT: VODIČ KROZ BIO-GEO-RAZNOVRSNOST BEOGRADA u Godini biodiverziteta realizuje Udruženje građana “Škola za opstanak” uz podršku Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda.
Za Sekreatarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda: sekretar Goran Trivan, dipl.ing.

IZDAVAČ: UDRUŽENjE GRAĐANA „ŠKOLA ZA OPSTANAK“, Beograd.
UREDNIK: mr Gordana Brun
KOORDINATOR PROJEKTA: mr Dragana Ranđelović
AUTORI: dr Voislav Vasić, ornitolog i ekspert za biodiverzitet, mr Marina Ilić, geograf, uz stručnu saradnju geologa prof. dr Ljupka Rundića i prof. dr Dragana Milovanovića.
SARADNIK NA PROJEKTU: Vesna Milošević, dipl. biolog zžs.
KARTOGRAF: Mirela Butirić, Geografski institut “Jovan Cvijić”, SANU, Beograd.
OBRADA I PRELOM: Nataša Jovanović, Šin doo, Beograd.
FOTOGRAFIJE: © Škola za opstanak, © prof. dr Ljupko Rundić, © dr Meri Ganić, © Brano Rudić, Creative Commons@flickr.com, Creative Commons@wikipedia.com, Creative Commons@wikimedia.com.
ŠTAMPA: Standard 2, Pinosava, Beograd.
Tiraž: 500 primeraka
Zahvaljujemo na stručnoj pomoći Geografskom institutu „Jovan Cvijić“, SANU, Beograd.
Beograd, novembar 2010.

 Beograd kroz prirodu i vreme